Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Podmienky používania webovej stránky creafea.sk a ochrana osobných údajov

Spoločnosť GBS s.r.o., sídlom: B. Bartóka 1048/24 979 01 Rimavská Sobota IČO: 50503791 ako prevádzkovateľ (ďalej len „„prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „,GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cookies

Súbor cookies je malý dátový súbor, ktorý server webovej stránky odošle do vyhľadávača a ktorý sa potom uloží do počítača používateľa. Keď používateľ znova navštívi tú istú webovú stránku, vyhľadávač odošle tieto údaje späť na server webovej stránky. Cookies sa bežne používajú na rozoznávanie používateľov, ukladanie používateľských nastavení atď., čím sa zjednodušuje používanie webových stránok. Samotné cookies nepredstavujú pre počítače žiadnu hrozbu. Súbory cookies sú však dôležité v súvislosti s otázkou ochrany súkromia, pretože webová stránka používa súbory cookies na ukladanie všetkých informácií, ktoré sa o návštevníkovi dozvie, a tak môže postupne zistiť záujmy konkrétneho používateľa. Cookies však v žiadnom prípade nemožno použiť na odhalenie totožnosti návštevníka. Informácie získané z cookies sa môžu použiť na cielenú reklamu, štatistické vyhodnotenie správania návštevníkov a podobne. Tieto informácie však možno získať aj bez cookies a preto by sa ich použitie nemalo považovať za zvlášť nebezpečné.

Kde cookies používame?

Na webovej stránke creafea.sk.

Prečo používame súbory cookies?

Súhrnne možno povedať, že súbory cookies sa používajú na optimálne nastavenie informácií poskytovaných prostredníctvom všetkých webových stránok, odkazov a iných častí webovej stránky. Cookies nespomaľujú prehliadanie webu.

Technické cookies

Ak by váš prehliadač nepoužíval súbory cookies, webová stránka by nefungovala správne. Napríklad stránka si nebude pamätať údaje, ktoré ste zadali, a museli by ste ich zadávať zakaždým znova.

Cookies tretích strán

Na poskytovanie určitých služieb používame partnerov. Títo partneri tiež používajú cookies. Tieto súbory cookies spravujú tretie strany a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát. Takéto cookies tretích strán sú zvyčajne zo systémov, ktoré poskytujú reklamu alebo analyzujú návštevnosť. Na našich webových stránkach používame na zacielenie reklamného obsahu anonymné identifikátory a súbory cookies tretích strán.

Analytické cookies

Analytické súbory cookies nám pomáhajú neustále zlepšovať naše webové stránky sledovaním štatistík, ako sú napr. celková návštevnosť webových stránok alebo počet kliknutí na konkrétne tlačidlo, atď. Ako analytické nástroje používame služby Google Analytics, Google AD Sense, Google Tag manager, Hotjar.

Marketingové cookies

Cookies vám nemôžu posielať žiadne e-maily. Ich úlohou je zobrazovať webové stránky podľa vašich preferencií a zabezpečiť, aby ste neboli zaťažovaní niečím, čo vás nezaujíma. Používame nástroje od spoločnosti Facebook, Google.

Súhlas s používaním cookies

Používaním webovej stránky creafea.sk potvrdzujete, že súhlasíte s používaním cookies. Používanie súborov cookies môžete obmedziť, alebo zablokovať v nastaveniach webového prehliadača.

Správa súborov cookies

Cookies sú povolené prehliadačom a môžete ich spravovať vy sami. Existuje niekoľko možností:

Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

Zabezpečenie webstránky

Webstránka creafea.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktovanie užívateľa na základe žiadosti

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok creafea.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

– Účel

Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

– Trvanie spracúvania

Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.

– Správnosť

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

Plnenie zmluvy

Pre prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy Vaše osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchovávame na základe oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami takéhoto spracúvania sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb. Na účely plnenia zákonných povinností osobné údaje Spoločnosť spracúva po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané na účel plnenia zmluvy sú spracúvané v rozsahu, v akom boli prevádzkovateľovi poskytnuté za účelom plnenia zmluvy (tj. najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia).

Zvukové a audiovizuálne záznamy

Za účelom zverejňovania zvukových nahrávok, audiovizuálnych záznamov a obrazových záznamov z našich školení o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu zaznamenaného hlasu a Vašej podoby len s Vašim súhlasom. Takýto súhlas je od Vás požadovaný samostatne pri prihlasovaní sa na školenie, prípadne pred začiatkom školenia, pričom takéto osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne kratšie, ak tento súhlas v priebehu uvedených troch rokov odvoláte, alebo upravíte niektoré s Vašich práv uvedených nižšie. Účelom takéhoto spracúvania je prezentovanie a marketing našej spoločnosti.

Záujemcovia o prácu v našej spoločnosti

Prostredníctvom našej webovej stránky máte možnosť nám zaslať Váš životopis (CV), na základe ktorého môžete byť vybraný a zamestnaný v našej spoločnosti. Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise spracúvať potrebujeme tiež Váš súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu, bohužiaľ, nebude z našej strany možné Vami zaslaný životopis prezerať, na základe čoho o Vašej žiadosti o práci v našej spoločnosti ani nebudeme vedieť. V súvislosti so zaslaným životopisom o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu Vami uvedených údajov v tomto životopise, pričom ide najmä o: meno, priezvisko, tel. č. a e-mailová adresa. Osobné údaje za účelom vyhodnocovania životopisov uchovávame po dobu 1 roka.

Newsletter

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok boomexagency.com môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje za účelom zasielania správ obsahujúcich priamy marketingový obsah – newsletter. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok. Prevádzkovateľ môže užívateľovi zasielať newslettre aj na základe jeho oprávneného záujmu za splnenia nižšie uvedených podmienok.

– Trvanie súhlasu

Súhlas užívateľa podľa vyššie uvedeného nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

– Trvanie oprávneného záujmu

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, ktorých právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa, trvá po dobu dvoch rokov odo dňa vykonania poslednej objednávky zákazníkom alebo do doby odmietnutia zasielania takýchto správ, resp. to doby namietnutia spracúvania osobných údajov na tento účel.

– Účel

Účelom spracúvania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru (informačného letáku) alebo zasielania newsletteru s ponukami podobného tovaru a službami tým, ktoré si u nás už užívateľ objednal, a to zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.

– Rozsah osobných údajov

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zasielania newsletterov, tieto spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

– Správnosť

Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ môže užívateľa požiadať o kontrolu alebo aktualizáciu ním poskytnutých osobných údajov za účelom zabezpečenia ich správnosti.

– Prenos údajov a aizované rozhodovanie

Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude aizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa. V súvislosti so zasielaním newslettrov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do krajiny mimo EÚ, konkrétne do Spojených štátov amerických (USA). V prípade, že sú osobné údaje sprístupňované osobám mimo EÚ, prevádzkovateľ dbá na to, aby boli príjemcovia certifikovaný tzv. certifikátom „,PrivacyShield“.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje, dostávate sa do pozície tzv. dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba si môžete u našej spoločnosti uplatniť najmä tieto práva:

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

Spoločnosť vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu b) tohto odseku, jej osobné údaje Spoločnosť nemôže ďalej spracúvať.

Spoločnosť doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo u Spoločnosti kedykoľvek namietať rozhodnutie Spoločnosti, ktoré má právne účinky dotýkajúce sa dotknutej osoby, alebo ju významne ovplyvňujú, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov aizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od aizovanej formy spracúvania, pričom Spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to neaizovaným spôsobom, t.z. rozhodnutie overí poverená osoba osobne. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak je aizované rozhodnutie potrebné za účelom uzavretia zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou, ak je toto rozhodnutie vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak dotknutá osoba na aizované rozhodnutie udelia výslovný súhlas.